UK Flag

Annwyl Pawb
Rwyf wedi bod yn esgeulus yn fy nyletswyddau fel Cadeirydd yn nad ydwyf wedi hysbysu’n gynt fy mhenodiad fel Cadeirydd o’r Cyngor Cymuned. Cefais fy ethol ym mis Mai. Mae wedi bod yn gwpwl o fisoedd cynhyrfus yn rheoli busnes y Cyngor heb gymorth Clerc parhaol. Mae gen i bleser i gyhoeddi bod Melanie Phillips-Rees wedi cael ei phenodi fel Clerc ym mis Hydref, nad ydy’r cyfeiriad e-bost wedi newid, gallwch gysylltu â hi ar clerk@stishmael.org.

Bu nifer o ddigwyddiadau anffodus yn ymwneud â baw ci ar, ac o amgylch y caeau chwarae. Byddwch yn cofio cafodd y caeau chwarae eu hagor i'r holl ddefnyddwyr posib, gan gynnwys cŵn a'u cerddwyr pan gafodd y llwybr o amgylch y parc ei osod. Er hynny, mae yna leiafrif o gerddwyr cŵn sydd wedi cam-drin y fraint yma ac wedi caniatáu i’w gwn cerdded yn rhydd, i fwrdd o’r llwybr a heb glirio lan ar ei ôl. O ystyried difrifoldeb o hyn ac yr effaith ar ddefnyddwyr eraill o'r caeau chwarae, mae drwg gennyf orfod eich hysbysu y bydd y meysydd chwarae yn cael ei gau i ffwrdd i gŵn yn gyfan gwbl.Cafodd y penderfyniad hwn ei gytuno ar ôl trafodaeth ddwys yn y cyfarfod mis Hydref. Bydd arwyddion newydd yn ei ymddangos a fydd erthygl yn cael ei gyhoeddi yn STISH i hysbysu’r gymuned. Mae’n anffodus bod angen cau cyfleuster pwysig i rai defnyddwyr oherwydd gweithrediadau'r lleiafrif.

Ar nodyn mwy positif, mae’r cynlluniau ar gyfer Nadolig wedi dechrau, mae’r coed wedi cael ei archebu ar gyfer Llansaint a Glan Y Fferi, bydd y goleuadau yn cael ei throi ymlaen ar y 26ain o Dachwedd yn Llansaint ac ar y 3ydd o Ragfyr yn Glan Y Fferi.

Jackie Price